Cơ cấu nhân sự Trung tâm Đào tạo Quốc tế

STT Họ tên Chức vụ
1 ThS. Trần Quang Long Giám đốc TT
2 ThS. Trịnh Hà Phương Phó Giám đốc TT
3 ThS. Nguyễn Minh THành Chuyên viên
4 ThS. Hoàng Thị Quế Hương Chuyên viên
5 CN. Nguyễn Thị Ninh Chuyên viên