Paste this code as high in the of the page as possible: Additionally, paste this code immediately after the opening tag:

UoG và BCU đều là hai trường có chương trình liên kết đào tạo quốc tế với UEL. Tuy nhiên, giữa hai chương trình sẽ có điểm giống và khác. Thông tin cụ thể như sau: